• Schakter, genomföringar m.m. i byggnader

Brandtätning

Brandtätning är en väldigt viktig del av en byggnads brandskydd för att förhindra att branden sprider sig genom korridorer, schakter m.m. Brandtätning kan vara skillnaden mellan en lindrig brand och en katastrof.
Enligt Boverkets Byggregler, BBR 94 avsnitt 5, skall brandavskiljande byggnadsdelar vara täta så att flammor och gaser ej kan tränga igenom.

Tätningen utförs enligt gällande brandklass på alla installationer i så väl väggar som bjälklag och schakt. Alla kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar måste uppfylla samma brandklass som är satt för just den byggnadsdelen.

Vid brandtätning runt VVS-installationer, elinstallationer, ventilationskanaler använder vi oss av skivor, fogmassa, brandskyddsfärg m.m. från ledande leverantörer på marknaden.

Vi utför brandtätning av schakter och genomföringar i byggnadsdelar som är brandsektionerade eller brandcellsbegränsade.